วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ นายพิเชษฐ์ แสงกระจ่าง
ที่ทำงาน โรงเรียนวัดโคกสูง หมู่ที่ 6
ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา 80/2 หมู่ที่ 2
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน 309 หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรกรรม
คติ ทำหน้าที่ของตนวันนี้ให้ดีที่สุด

กิจกรรมที่ 4

จากการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนวัดโคกสูง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูจำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 43 คน มีจุดด้อยในด้านการขาดแคลนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ แต่มีจุดเด่นอยุ่ที่ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองมาใช้ในการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สำหรับการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งข้อมูลของแต่ละฝ่ายงานจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบค่อนข้างดีแต่มีปัญหาในการนำข้อมูลมาใช้บางครั้งหาค่อนข้างยาก ซึ่งปัญหานี้ควรแก้โดยการจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

สำหรับระบบนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา คิดว่าการจัดทำบล็อคส่วนตัวของโรงเรียนน่าจะทำให้ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความคล่องตัวขึ้นและสะดวกในการค้นหา โดยการนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายงานมาจัดเก็บมาไว้บนบล็อคดังกล่าว ทำให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถดู ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยได้ตลอดเวลาและสามารถลิงก์ดูข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้ด้วย

กิจกรรมที่3 การใช้โปรแกรมSPSS

1. เปิดโปรแกรมspss เปิดใช้ Variable View เพื่อกำหนด Name , Type ,ค่าความกว้าง(Width) ,จำนวนทศนิยม(Decimals) Columns,Value ,lable เป็นต้น2. กำหนดค่า Value เช่น Value 1 lable ชาย แล้ว add ต่อไปก็กำหนดค่าในแถวถัดไป เช่น A1 A2.......3. กรอกข้อมูลใน Data View จนครบทุก

ข้อมูล

4. การคำนวณค่าของข้อมูล โดยเข้าเมนู Tramsform เลือกเมนู

Compute Variable ไปที่เมนู Target Variable เลือกแถบข้อมูลที่ต้องการหาค่า แล้วเลือก Fuction ที่ต้องการ แล้วOK

5. กลับไปที่เมนู Analyze เลือก Descriptive Statistics เลือก Frequencies เลือก Statistics เพื่อหาสูตรที่ต้องการคำนวณหาค่า สั่ง Continue

6. ไปที่เมนู Transform ก็จะปรากฎ Chart ข้อมูลที่ต้องการ

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียน